Στόχοι

  • Να εμπλέξει την επιστημονική κοινότητα και τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής για την υγεία, στην κατανόηση της Ενιαίας Υγείας
  • Προώθηση μιας πολυτομεακής και συνεργατικής προσέγγισης
  • Περισσότερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ανίχνευση και τη διάγνωση ασθενειών, καθώς και την εκπαίδευση και την έρευνα
  • Περισσότερa διεπιστημονικά προγράμματα στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την έρευνα και την καθιερωμένη πολιτική
  • Ο δεσμός ανθρώπου-ζώου
  • Bασική όσο και μεταφραστική έρευνα
  • Δημόσια πολιτική και νομοθεσία
  • Γεωργική παραγωγή και χρήση της γης
  • Δημιουργία πλαισίου συνεργασίας για τη βελτίωση της παρακολούθησης, πρόληψης και ελέγχου των αναδυόμενων ασθενειών